Disertori

L’intellighenzia europea è ubriaca di guerra. È ora di cercare linee di fuga